Reglement

NB! Reglementet revideres i disse dager og det vil komme noen endringer i formuleringene for neste skoleår. Innholdet vil være tilnærmet likt dette.
 
 
Follo folkehøgskoles SKOLEREGLEMENT

§ 1 Formål

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner, god orden og et godt sosialt miljø og slik legge til rette for et godt lærings- og bomiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for Follo folkehøgskoles elever på skolens område, ved aktiviteter i skolens regi, på ekskursjoner og under alle turer i inn- og utland. Det er et eget reglement for skole og linjeturer.

§ 3 Rettigheter

 1. Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø- og trygghet ved skolen.
 2. Eleven har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, i samarbeid med øvrige elever og lærere.
 3. Elevene har rett og plikt til å danne elevråd. Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte.
 4. Elevene har rett til å benytte skolens områder og utstyr til undervisningsformål, også etter normal undervisningstid.

§ 4 Plikter

Elevene plikter å rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder.

Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og til gode samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar, både overfor medelever og ansatte på skolen. Ved undervisning påfølgende dag skal det være ro på internatene og internatområdet klokken 23.00. Dersom det ikke er undervisning neste dag skal det være ro klokken 24.00. Tilsynslærer skal kontaktes ved uro etter dette tidspunkt.

 1. Elevene har frammøteplikt til all undervisning (linjetimer, fellesfag, valgfag), morgensamlinger, linje, hus – og temakvelder, seminarer, prosjekter, studieturer m.m.
 2. Elevene har plikt til å følge verneregler, bruke verneutstyr og/eller særskilte arbeidsklær som kreves for faget eller som skolen påbyr.
 3. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan, i tillegg til reaksjoner etter § 6, også medføre erstatningsansvar.
 4. Plaging, mobbing, vold eller andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer aksepteres ikke.
 5. All bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens område og nærområde er forbudt. Alle former for narkotiske stoffer er strengt forbudt. Ved inntak av alkohol utenfor skolens område og regi, plikter en ved retur til skolen å gå direkte til rommet uten sjenanse for noen. Tilsynslærer og/eller vakt vurderer dette.
 6. Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.
 7. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.

§ 5 Fravær

 1. Elevene har frammøteplikt til all undervisning  (linjetimer, fellesfag, valgfag), morgensamlinger, linje, hus – og temakvelder, seminarer, prosjekter, studieturer m.m
 2. Uteblivelse fra undervisning, jfr. pkt. 1, regnes som fravær og registreres som dette.
 3. Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate undervisningen, skal skolen ha beskjed snarest mulig
 4. For å få 2 tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning, må eleven gjennomføre et fullt folkehøyskoleår på 33 uker. Det kreves registrert frammøte på minimum 90%.
 5. Alt fravær føres på vitnemålet og oppgis i dager og enkelttimer.  En dag er lik 6 timer. 10% fravær er lik 19 dager.
 6. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir påført vitnemålet. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet.
 7. Begrenset oppad til 15 dager i skoleåret regnes følgende ikke som fravær, men bør søkes kompensert ved elevenes egeninnsats tilrettelagt av skolen. Dette gjelder:
 • Arbeid på regionalt plan eller landsplan som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner.
 • Deltakelse i idretts- og/eller andre kulturarrangementer på landsplan.
 • Dokumentert lovpålagt oppmøte.
 • Dokumentert langvarig og kronisk sykdom.
 • Organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner.
 • Inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre religiøse trossamfunn enn Den norske kirke.
 • Organisert eller selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål
 • Annet spesielt fravær godkjent av ass. rektor.
 • Faglærer kan godkjenne fravær for enkelttimer, linjeleder kan godkjenne inntil 2 dagers fravær og ass. rektor godkjenner fravær utover 2 dager.

§ 6 Reaksjoner ved brudd på reglementet

Ved brudd på skolereglementet kan skolen benytte seg av følgende reaksjoner:

 • «Samfunnstjeneste»
 • Eleven får ikke delta på studietur
 • Bortvisning fra undervisningen og/eller fra skolens område for begresent tid.
 • Utvisning permanent
  Ved brudd på skolereglementet møter eleven i disiplinærutvalget for samtale.
 • Du må betale 500,- ved tap av nøkkel

 

RETNINGSLINJER FOR STUDIETURER I INN- OG UTLAND

Skolen har følgende retningslinjer for studieturer:

 1. Vi forventer at elevene oppfører seg på en slik måte at verken elevenes eller skolens navn bringes i vanry.
 2. a) Det er møteplikt til alle arrangementer i skolens regi
  b) Det er ikke tillatt å bruke narkotiske stoffer
  c) Forstyrrelser, bråk og ubehagelig opptreden knyttet til inntak av alkohol aksepteres ikke. Reiseleder har fullmakt til å gi en reaksjon ved brudd på reglementet, i verste fall hjemsendelse der eleven selv dekker kostnadene. Ekstra ordensrutiner og kontrollrutiner kan innføres ved behov. Elevene plikter å innordne seg disse rutinene.
 3. Eventuell alkohol kjøpt inn på studieturer skal oppbevares på kontoret umiddelbart etter ankomst til skolen.
 4. Alle elevene er forsikret gjennom skolen v/ Akershus fylkeskommune. Forsikringen dekker utgifter i forbindelse med akutt sykdom, herunder legebehandling, medisiner, sykehusopphold og eventuell hjemtransport. Forsikringen kan også dekke evt. tap av reisegods. Tyveri og/eller ran må straks meldes til lokalt politi.


Ansvarsforhold – presisering

Follo folkehøgskole er ansvarlig for studieturens pedagogiske innhold, men kan ikke holdes ansvarlig for elevenes gjøremål utover dette. Elevene er imidlertid gjort kjent med reglene som gjelder for alle som reiser på studietur med Follo folkehøgskole. De vil bli holdt ansvarlig for å etterleve dette reglementet.

Follo folkehøgskole og skolens lærere kan ikke holdes ansvarlig for økonomiske tap på grunn av uhell, tyveri eller skade som har oppstått under studieturene.

I og med undertegningen av dette skriv, bekrefter elevene at de er gjort kjent med ansvarsforholdene og retningslinjene for studieturer arrangert av Follo folkehøgskole.

Lurer du på noe? Ring vår søkertelefon:

KONTAKT OSS

captcha
Skriv inn sikkerhetskoden her.

ADRESSE

Follo Folkehøgskole
Østbyveien 3, 1540 Vestby
Sentralbord:   +47 64 98 30 50
Søkertelefon: +47 64 98 30 67
Vakttelefon:   +47 93 06 99 10
E-post: post@follo.fhs.no


NYHETSBREV